การประชุมบรรณาธิการกิจงานวิจัยการบริหารโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ ภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี และสรุปงานวิจัย ระหว่างวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ พระราม 6 กรุงเทพมหานคร

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้ดำเนินการประชุมบรรณาธิการกิจงานวิจัยการบริหารโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ ภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี และสรุปงานวิจัย ระหว่างวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ พระราม 6 กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรณาธิการกิจเอกสารงานวิจัยภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี และสรุปงานวิจัย จำนวน 3 เรื่อง ประกอบด้วย เรื่องที่ 1 การถอดบทเรียนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่ประสบความสำเร็จ ภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดีให้เป็นรูปธรรม เรื่องที่ 2 จัดทำคู่มือวิทยากรแกนนำหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (OBEC Young Leaders for SDGs) เรื่องที่ 3 จัดทำคู่มือครูแกนนำหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (OBEC Young Leaders for SDGs) เพื่อนำผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี และขยายแนวปฏิบัติที่ดีของความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับทุกภาคส่วน พร้อมทั้งจัดทำคู่มือหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (OBEC Young Leaders for SDGs) สำหรับวิทยากรและครูแกนนำ เผยแพร่ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการประชุมครังนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ภูธร จันทะหงส์ ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เป็นประธานในการกล่าวเปิดการประชุม และ มีคณะทำงานเข้าร่วมการประชุม ได้แก่ ข้าราชการบำนาญ นักวิชาการศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ อาจารย์มหาวิทยาลัยและคณะครู จำนวน 35 ท่าน

1a
1b
2
8
5
12
16
19
22
26
30
3
6
9
13
17
20
24
27
31
4
7
10
14
18
21
25
29
Message us