พิธีมอบรางวัล EGAT Green Learning Awards 2021 ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ณ อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 นายอัมพร  พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ได้มอบหมายให้นายภูธร  จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาเป็นประธานมอบรางวัลในพิธีมอบรางวัล EGAT Green Learning Awards 2021 ซึ่งเป็นการประกาศเกียรติคุณให้แก่โรงเรียนที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของปี 2564 ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ณ อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้ความสำคัญและร่วมเป็นพันธมิตรที่ดีในการสนับสนุนโครงการห้องเรียนสีเขียวของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมาโดยตลอด  ทั้งการพัฒนากลยุทธ์และแนวทางความร่วมมือในเชิงนโยบาย การบูรณาการองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนให้เป็นผู้นำในการดำเนินกิจกรรม การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนการส่งเสริมให้ขยายผลจากสถานศึกษาสู่ภาคครัวเรือนและชุมชน ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นพร้อมที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ

นายภูธร  จันทะหงษ์  ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา กล่าวว่า “ในวันนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นภาพความสำเร็จของทุกโรงเรียน ซึ่งเกิดมาจากความมุ่งมั่นตั้งใจและความร่วมมือร่วมใจอย่างแท้จริงในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนในด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่และแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน สู่การสร้าง “สังคมแห่งการเรียนรู้สีเขียว” หรือ Green Learning Society โดยมุ่งหวังว่าความร่วมมือนี้จะช่วยสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมให้แก่สังคมไทย เพื่ออนาคตของลูกหลานไทยที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศของเรา ผมขอขอบคุณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและหน่วยงานพันธมิตร ที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์โครงการห้องเรียนสีเขียว อันเป็นโครงการที่ดีเพื่อสังคม ขอขอบคุณท่านผู้บริหาร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน และบุคลากรทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือกับทุกกิจกรรมในโครงการนี้ และขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัล สำหรับก้าวสำคัญแห่งความสำเร็จ และจะเป็นแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาโรงเรียนและตนเองต่อไป”

 

Message us