การอบรมการใช้ระบบปฏิบัติการประกวดผลงานและแข่งขันในการประชุมวิชาการ”การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี”

ในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2565 รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา) เป็นประธานในพิธีเปิด และผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง) ร่วมเป็นเกียรติกล่าวรายงาน การอบรมการใช้ระบบปฎิบัติการประกวดผลงานและแข่งขันในการประชุมวิชาการ”การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” ณ ห้องปฎิบัติการ DOC อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom Meeting)

ในการประชุมฯ ครั้งนี้ มีผู้ร่วมประชุมฯ ได้แก่ ศึกษานิเทศก์และผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนตามพระราชดำริ จาก 47 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตละ 2 คน รวม 94 คน และวิทยากรในการอบรมฯ และเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบโครงการของสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา จำนวน 20 คน รวมทั้งสิ้น 114 คน

การประชุมฯ ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ 6 ประการ ได้แก่
1) ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชนตั้งแต่ในครรภ์มารดา
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน
3) เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการเรียนรู้ทางวิชาการ
4) เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการอาชีพ
5) ปลูกฝังจิตสำนึกและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6) เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านการจัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานแนวปฏิบัติ รายด้าน

Message us