โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดำเนินโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการส่งเสริม ขยายผล เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และมีกำหนดจัดการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ ๗ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำรวจโรงเรียนในสังกัด ที่ดำเนินโครงการปลูกและการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกในการจัดการเรียนการสอนและโครงการหมอดินน้อย ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวางแผนและให้การสนับสนุนงบประมาณ ตามแผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) รวมทั้งเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ ๗ ในช่วง เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ต่อไป สามารถกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ที่ https://inno.obec.go.th/vetiver ภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

Message us