องคมนตรี เปิดงานมอบห้องเรียนสีเขียว แก่ รร.สามเงาวิทยาคม สพม.ตาก

กฟผ. ดำเนินโครงการห้องเรียนสีเขียว ตั้งแต่ปี 2541 โดยมุ่งสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้แก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ปัจจุบันมีโรงเรียนในโครงการฯ จำนวน 484 แห่งทั่วประเทศ ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยในปี 2556 กฟผ. ได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ขับเคลื่อนโครงการห้องเรียนสีเขียวในเชิงระบบและนโยบาย โดยสนับสนุนให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พร้อมส่งเสริมพลังเยาวชนผ่านกิจกรรมชุมนุมห้องเรียนสีเขียว ตลอดจนขยายผลไปยังชุมชนโดยรอบ เพื่อนำไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ และในปี 2563 ได้พัฒนาต่อยอดจากห้องเรียนสีเขียวเดิม สู่ Smart Green Learning Room ที่มีสื่อเทคโนโลยีทันสมัย ทั้งในรูปแบบ Online และ On-site โดยเริ่มดำเนินการในกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร จำนวน 15 แห่ง เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม เป็นโรงเรียนที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการห้องเรียนสีเขียวอย่างต่อเนื่อง กฟผ. จึงได้จัดตั้งห้องเรียนสีเขียวแบบ Smart Green Learning Room เพื่อให้โรงเรียนสามารถวางแผนการจัดการเรียนรู้และกำหนดกิจกรรมบูรณาการเชื่อมโยงองค์ความรู้ บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์เยาวชนให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมขยายผลสู่ครัวเรือนและชุมชนในวงกว้างอย่างเป็นรูปธรรม นำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้สีเขียวที่ยั่งยืนต่อไป

ขอขอบคุณ ภาพ/ข่าว : ฤทัยกัญญา ชูทอง ประชาสัมพันธ์ สพม.ตาก

Message us