สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดการประชุมหารือการดำเนินงานโครงการร่วมกันในอนาคต

ในวันที่ 6 มิถุนายน 2565  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.อัมพร พินะสา พร้อมด้วย ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา และ ดร.ธัญนันท์ แก้วเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร ในฐานะผู้ขับเคลื่อนโครงการคอนเน็กอีดี ภาครัฐ ร่วมประชุมหารือกับ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) นำโดย ดร. เอกพล ณ สงขลา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และคณะ ณ ห้องประชุม DOC อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานความก้าวหน้า พร้อมหารือแนวทางการดำเนินโครงการในอนาคต ดังต่อไปนี้

  1. การดำเนินการสนับสนุนของ สพฐ. ในการจัดทางานวิจัยรูปแบบการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยของมูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์อีดี ภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี กรณีศึกษา OTOP Junior ผู้ประกอบการน้อย ของบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)
  2. รายงานความก้าวหน้าของ โครงการ partnership ในส่วนการดำเนินการของ สพฐ.
  3. การดำเนินประกวด Win Win WAR วัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนนักเรียน อายุระหว่าง 9 – 14 ปี ที่มีความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ต่อยอดความรู้และนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ เข้าร่วมการประกวด เพื่อชิงทุนการศึกษา

ทั้งนี้ ผลการหารือร่วมกันระหว่าง สพฐ. และ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จะได้รับการสานต่อเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านโครงการคอนเน็กซ์อีดีต่อไป

Message us