การประชุมปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือด้านการจัดการบรรจุภัณฑ์ (บอร์ดเกม) ภายใต้แผนการดำเนินงานการจัดทำบอร์ดเกมสิ่งแวดล้อมศึกษา

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง) ประธานพิธีเปิด และผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สพฐ. ดร. อรนุช มั่งมีสุขศิริ ร่วมเป็นเกียรติการประชุมปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือด้านการจัดการบรรจุภัณฑ์ (บอร์ดเกม) ภายใต้แผนการดำเนินงานการจัดทำบอร์ดเกมสิ่งแวดล้อมศึกษา ระหว่างวันที่ 5 – 8  กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ ถนนพระราม 6 กรุงเทพมหานคร

             

การประชุมปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้เชิญผู้แทนศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา และ SDGs 5 ภูมิภาค โดยได้รับเกียรติจาก คุณวีณา นันทมนตรี ผู้จัดการโครงการอาวุโส สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สนับสนุนวิทยากรจาก TIPMSE คณะวิทยากรนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้ จาก Deschooling Game มาเป็นวิทยากรในการประชุมปฏิบัติการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา โดยใช้บอร์ดเกมเป็นสื่อการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญก่อให้เกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ  และปลูกฝังการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

Message us