การประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์รางวัลคุรุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา “โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ (วพร.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์รางวัลคุรุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา “โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 1 – 3 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ กรุงเทพมหานคร
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้มอบหมายให้ ดร. ฐาปณัฐ  อุดมศรี รองผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นผู้ชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินงาน โดยมีนายวิทยา ศรีพันชาติ นักวิชาการศึกษา พร้อมทั้งบุคลากรส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมกันสรุปผลและสังเคราะห์รางวัลคุรุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีที่มีความโดดเด่น รวมถึงจัดทำคลังความรู้คุรุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยรองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ดร.จักรพงษ์ วงค์อ้าย เดินทางมาเข้าพบผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายและสร้างขวัญกำลังใจให้คณะกรรมการประเมินทุกภูมิภาค

 

Message us