การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี พ.ศ. 2565 : Indonesia International Mathematics Competition 2022 (IMC 2022)

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 สพฐ. ได้นำทีมนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี พ.ศ. 2565 : Indonesia International Mathematics Competition 2022 (IMC 2022) ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ในรูปแบบการแข่งขันออนไลน์พร้อมกับทางเจ้าภาพ กระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และประเทศอื่นๆ โดยมีประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 31 ประเทศ แบ่งเป็นทีมประถมศึกษา 69 ทีม และทีมมัธยมศึกษา 78 ทีม ซึ่งประเทศไทยส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 32 คน  เป็นนักเรียนประถมศึกษา 16 คน และนักเรียนมัธยมศึกษา 16 คน การแข่งขันมีทั้งประเภทบุคคล และประเภททีม จัดการแข่งขันเป็น 2 เวที ดังนี้

  1. การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา Indonesia International Mathematics Competition: Elementary Mathematics International Competition 2022 (IIMC : EMIC 2022)
  2. การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา Indonesia International Mathematics Competition: Invitational World Youth Mathematics Intercity Competition 2022 (IIMC : IWYMIC 2022)

กำหนดการแข่งขันระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2565  ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย และโรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ กรุงเทพมหานคร และจะประกาศผลการแข่งขันในวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ทางระบบออนไลน์

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 16 คน แบ่งเป็น 4 ทีม ดังนี้

ทีม A

1. เด็กชายธนกร ตั้งเจตน์                         โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

2. เด็กชายจิระพัชร์ พุฒดี                         โรงเรียนเซนต์คาเบรีย

3. เด็กหญิงปุณณิสา ว่องวณิชชากร        โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา

4. เด็กชายกฤษฎ์ วิชัยพฤกษ์                   โรงเรียนสุวรรณวงศ์

ทีม B

1. เด็กชายพลภัทร วัฒนาอุดม                 โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

2. เด็กชายภูเมฆา เค้ามงคลกิจ                โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก

3. เด็กชายกรภัทร วงศ์จงใจหาญ             โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

4. เด็กชายภาวัต เลิศสุกิจจา                     โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ทีม C

1. เด็กชายธนบดี วรกุล                              โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชั่น

2. เด็กหญิงรัตน์ฐิษา พงศ์สิงหโชติ           โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา

3. เด็กชายณดล อัศวรุ่งนิรันดร์                  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

4. เด็กชายณัฐพงษ์ ศรีวัฒนา                    โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม

ทีม D

1. เด็กหญิงอชิรญา ดำริห์                           โรงเรียนเวตวันวิทยา

2. เด็กชายวรพงศ์ ประดิษฐ์รุ่งวัฒนา          โรงเรียนแสงทองวิทยา

3. เด็กชายวริศ ศักดิรัตน์                             โรงเรียนเกษมทรัพย์

4. เด็กชายอังกูร พิทักษา                           โรงเรียนอนุบาลระยอง

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 16 คน แบ่งเป็น 4 ทีม ดังนี้

 ทีม A

1.  เด็กชายเกียรติภูมิ สิเจริญ                      โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

2. นายกันตินันท์ ไหลประเสริฐ                   โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

3. เด็กชายพัฒนแสง พินิจพิชิตกุล             โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

4. นายธราดล จิตซื่อ                                   โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ทีม B

1. เด็กชายกิรัชภาส ถาวร                            โรงเรียนชลราษฎรอำรุง

2. เด็กชายจิรัฏฐ์พล เตชาวุฒิชัย                 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

3. นายวริทธิ์ ส่งศรี                                       โรงเรียนแสงทองวิทยา

4. เด็กชายสิรภพ ขาวพลัด                          โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ทีม C

1. เด็กชายภัทรภณ ธนพิทักษ์                     โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

2. เด็กชายกรชวัลร์ ตันติวิเศษศักดิ์              โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

3. นายวชิรวิชญ์ กิจคุณาเสถียร                    โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

4. นางสาวธันยธร เจิ้ง                                   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

ทีม D

1. เด็กชายภัทรภูมิ สุกใส                              โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ อาจณรงค์ฤทธิ์          โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

3. เด็กชายณฐกร คุ้มมั่น                                โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

4. เด็กชายปิยพัทธ์ โอปิลันธน์                      โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Message us