การอบรมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี พ.ศ. 2565 Indonesia International Mathematics Competition 2022 (Virtual) (IIMC 2022)

สพฐ. จัดอบรมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี พ.ศ. 2565 Indonesia International Mathematics Competition 2022 (Virtual) (IIMC 2022) ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับเชิญจากกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เจ้าภาพ มีประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน 31 ประเทศ เป็นทีมประถมศึกษา 69 ทีม และทีมมัธยมศึกษา 78 ทีม การแข่งขันมีทั้งประเภทบุคคล และประเภททีม โดยจัดการแข่งขันเป็น 2 เวที ดังนี้

  1. การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา Indonesia International Mathematics Competition: Elementary Mathematics International Competition 2022 (IIMC : EMIC 2022)
  2. การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา Indonesia International Mathematics Competition: Invitational World Youth Mathematics Intercity Competition 2022 (IIMC : IWYMIC 2022)

ประเทศไทยส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 32 คน  เป็นนักเรียนประถมศึกษา 16 คน และนักเรียนมัธยมศึกษา 16 คน กำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2565  ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย และโรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ กรุงเทพมหานคร ประกาศผลการแข่งขันวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ทางระบบออนไลน์

Message us