การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อพ.สธ. – สพฐ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

          วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา) ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อพ.สธ. – สพฐ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมฮิพ กรุงเทพมหานคร

การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้  ได้เชิญโรงเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนขั้นที่ ๑ และขั้นที่ ๒  ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และตัวแทนผู้เข้ารับการฝึกอบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินงาน อพ.สธ. – สพฐ. ร่วมกันจัดทำแผนแม่บทของหน่วยงานและแผนปฏิบัติประจำปี ให้สอดคล้องกับแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่ ๗   (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำนักพระราชวัง มาเป็นวิทยากรบรรยายแนวทางการดำเนินงาน อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่ ๗   (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙) เพื่อขยายผลให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุประสงค์

กลุ่มโครงการพิเศษ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ได้สละเวลามาร่วมเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อพ.สธ. – สพฐ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานให้กับผู้เข้าร่วมการอบรม ในครั้งนี้

Message us