สพฐ. ยกระดับการขับเคลื่อนคุณธรรมในยุคดิจิทัล ด้วยนวัตกรรมการวัดคุณธรรมจริยธรรมออนไลน์ สำหรับผู้บริหารครู และบุคลากรทางการศึกษา

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา โดย กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ (วพร) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองใช้และพัฒนาประสิทธิภาพนวัตกรรมการวัดคุณธรรมจริยธรรมออนไลน์ สำหรับผู้บริหารครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามแนวทางโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระหว่างวันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร

การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อทดลองใช้และพัฒนาประสิทธิภาพนวัตกรรมการวัดคุณธรรมจริยธรรมออนไลน์ ให้ครอบคลุม 7 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 1) นักเรียนปฐมวัย 2) นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น 3)นักเรียนระดับประถมศึกษาปลาย 4) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 5) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 6) ครู 7) ผู้บริหารโรงเรียน

โดยภายหลังจากการทดลองใช้และพัฒนาประสิทธิภาพนวัตกรรมการวัดคุณธรรมจริยธรรมออนไลน์ หรับนักเรียน ครู และผู้บริหารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สพฐ. วางแผนการนำนวัตกรรมดังกล่าวลงไปใช้จริงในโรงเรียน ในสังกัดทุกแห่งต่อไป

 

 

Message us