การประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจแนวทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) จัดกิจกรรมบรรณาธิการกิจเอกสารแนวทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย

1) กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen)

2) กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้นต่อต้านทุจริต

3) กิจกรรมค่ายเครือข่ายผู้นำเยาวชนไทย หัวใจ Strong

4) กิจกรรมบริษัทสร้างการดี

5) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ครู ผู้บริหารโรงเรียน ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

6) กิจกรรมนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

ให้เอกสารมีความสมบูรณ์ ครบถ้วน ชัดเจน และสามารถเผยแพร่ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษานำไป
เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมและนำไปปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้น

โดยทางโครงการโรงเรียนสุจริต ได้รับเกียรติจาก ท่านดร. ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจแนวทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)
ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมนูโว ซิตี กรุงเทพมหานคร 

จากการประชุมครั้งนี้ ท่านดร.จักรพงษ์ วงค์อ้าย รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้ให้แนวทางในการขับเคลื่อน
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

พร้อมทั้งทางโครงการได้เรียนเชิญ ดร.สรรเสริญ สุวรรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) มาเติมเต็มเนื้อหา องค์ประกอบ เกณฑ์การพิจารณาผลงานให้ครบถ้วนและสมบูรณ์

 

Message us