การอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำกรอบการวิจัยเพื่อการศึกษารูปแบบการยกระดับการศึกษาภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี วันที่ 15 -17 มิ.ย. 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยการดำเนินการของสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ร่วมกับมูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์อีดี จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำกรอบเพื่อนำผลวิจัยการใช้รูปแบบองค์ความรู้ทั้บการวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบการยกระดับการศึกษาภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี วันที่ 15 -17 มิ.ย. 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมงานวิจัยและถอดบทเรียนองค์ความรู้รูปแบบการพัฒนาของบริษัทภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี (Best Practices) จำนวน 17 รูปแบบ มาศึกษาเพื่อสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสม และขยายผลให้กับโรงเรียนใน สพฐ. อื่นๆทั่วประเทศ โดยให้มีกำหนดการแล้วเสร็จ 2565 เพื่อนำผลการวิจัยการใช้รูปแบบองค์ความรู้ทั้ง 17 รูปแบบ ไปใช้พัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยต่อไป ทั้งนี้การอบรมดังกล่าวมีคณะทำงานประกอบไปด้วย ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา คณะผู้แทนจากบริษัทภายใต้มูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์อีดี  และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 80 คน โดยมี ดร.ธัญนันท์ แก้วเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. เป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้

Message us