สพฐ. เดินหน้าเฟ้นหา “นวัตกรรมคณิตคิดเร็ว” สู่การต่อยอดนวัตกรรมคุณภาพแห่งอนาคต

สพฐ. เดินหน้าเฟ้นหา “นวัตกรรมคณิตคิดเร็ว” สู่การต่อยอดนวัตกรรมคุณภาพแห่งอนาคต

     สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา โดย กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ (วพร) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และสื่อการสอนด้านคณิตศาสตร์ ภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เชิงบูรณาการ (คณิตคิดเร็ว) เมื่อวันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมเบลล่า บี จังหวัดนนทบุรี

     การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาและพิจารณา นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และสื่อการสอนด้านคณิตศาสตร์ ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมคณิตศาสตร์เชิงบูรณาการ (คณิตคิดเร็ว) ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู ให้ความสนใจส่งนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และสื่อการสอนด้านคณิตศาสตร์เข้าร่วมการพิจารณา จำนวนถึง 314 นวัตกรรม

    โดยคณะกรรมการได้จำแนกระดับคุณภาพของนวัตกรรมฯ ออกเป็นนวัตกรรมฯ ระดับยอดเยี่ยม ระดับดีเด่น และระดับดี เพื่อมอบเกียรติบัตร และต่อยอดสู่การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมฯ ในอนาคต รวมถึงการสร้างคลังนวัตกรรมออนไลน์เพื่อการเผยแพร่องค์ความรู้ อันนำไปสู่การยกระดับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป