การประชุมปฏิบัติการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา นำโดย นางสาวดุจดาว ทิพย์มาตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา และคณะ ได้ดำเนินการจัดประชุมปฏิบัติการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 15 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยในวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ได้รับเกียรติจากท่าน ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ให้เกียรติมาพบปะกับคณะผู้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ให้คำชี้แนะ และแนะนำแนวทางการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์เพื่อให้การประชุมในครั้งนี้สามารถดำเนินงานได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ในการประชุมครั้งนี้เพื่อพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ด้านการพัฒนาทักษะชีวิต) ให้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาที่กำหนดไว้ เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานตามข้อเสนอโครงการที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกต่อไป ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย อดีตที่ปรึกษา สพฐ. นางวีณา อัครธรรม ข้าราชการบำนาญผู้มีความรู้ความเชี่ยวญด้านการศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และคณะทำงานส่วนกลาง สพฐ. โดยกิจกรรมการประชุมประกอบด้วย การทบทวนหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการเพื่อให้มีความเหมาะสมของกับการสนับสนุนงบประมาณ และการสรุปผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ด้านการพัฒนาทักษะชีวิต)

Message us