โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เดินหน้าเต็มที่ หลังโควิด – 19 ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการทีมขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมด่วนพิเศษ (EMS) และทีมเคลื่อนที่เร็ว (RT) โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ ทีมขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมด่วนพิเศษ (Express Moral Service : EMS) และทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Team : RT) โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม –
2 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร โดยมีว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษแก่ผู้เข้าร่วมการอบรมซึ่งประกอบด้วย ทีมขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมด่วนพิเศษ (EMS) จำนวน 30 คน ทีมเคลื่อนที่เร็ว (RT) โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตละ 1 คน รวมจำนวน 245 คน

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงเวลา 2 – 3 ปีที่ผ่านมา ที่ส่งผลให้โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และการดำเนินงานหลายกิจกรรมของโครงการต้องหยุดชะงัก การอบรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่จะช่วยให้ผู้รับผิดชอบโครงการเดิมและผู้รับผิดชอบโครงการใหม่ที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้ง ซึ่งมีจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของผู้รับผิดชอบโครงการทั้งหมด ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะเดิม (Upskill) และเพิ่มเติมทักษะใหม่ (Reskill) รวมถึงเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ทีมเคลื่อนที่เร็ว (RT) โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยมีทีมขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมด่วนพิเศษ (EMS) เป็นหน่วยสนับสนุน เป็นแรงกำลังสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนโครงการในระดับพื้นที่ให้เกิดผลเชิงประจักษ์ และเป็นรูปธรรม

การอบรมในครั้งนี้แบ่งเนื้อหาการอบรมออกเป็น 4  ช่วงดังต่อไปนี้

ช่วงที่ 1 การบรรยายพิเศษ “ความเป็นมาและนโยบายการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” ได้รับเกียรติจาก ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

ช่วงที่ 2 การบรรยาย “แนวทางการใช้นวัตกรรมการวัดคุณธรรมสำหรับนักเรียน ครู ผู้บริหาร ภายใต้โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” โดย ดร.จักรพงษ์ วงค์อ้าย รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา และการพัฒนาตัวชี้วัดคุณธรรมออนไลน์ โดยนายวิทยา ศรีพันชาติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

ช่วงที่ 3 การบรรยายและฝึกปฏิบัติ “การพัฒนาโครงงานคุณธรรมในโรงเรียน และกิจกรรมส่งเสริมความดีในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา” โดย ดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว นายสามารถ สุทะ นางวราภรณ์ สว่างการ นางสุชาวดี ขันโท และนายวันเฉลิม วุฒิวิศิษฎ์สกุล วิทยากรอาสาจากมูลนิธิยุวพัฒน์ ทีมวิทยากร

ช่วงที่ 4 การบรรยายและตอบข้อซักถาม “การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” โดย ดร.ฐาปณัฐ อุดมศรี รองผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

การประชุมครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตั้งเป้าหมายให้ทีมขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมด่วนพิเศษ (EMS) และทีมเคลื่อนที่เร็ว (RT) โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ได้ขยายองค์ความรู้ และขับเคลื่อนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อสานต่อพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการสร้างคนดีให้บ้านเมือง อันเป็นหลักสำคัญและเป็นหัวใจของโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สืบไป

Message us