ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงการผลงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ และผลการคัดเลือกภาพวาดจินตนาการอนาคตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ได้ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ เชิญชวนให้โรงเรียนส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ภายใต้หัวข้อ Inventions for Sustainable Development และผลงานภาพวาดจินตนาการอนาคตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้หัวข้อ Science for Sustainable Development บัดนี้คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว ผลการคัดเลือก ตามรายละเอียด ดังนี้

สิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่  ว 1201

01_ผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงการผลงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่

02_รูปแบบการเขียนเอกสารรายงาน

03_หลักเกณฑ์และรายละเอียดการประกวด

ภาพวาดจินตนาการอนาคตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1202

ผลการประกวดภาพวาดจินตนาการอนาคต

 

หมายเหตุ สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตร ได้ที่ https://inno.obec.go.th/cert ในวันที่ 6 มิถุนายน 2565

 

 

Message us