การประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาคัดเลือกคุรุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา “โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 8 – 12 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธํารง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาคัดเลือกคุรุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา “โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และบรรยายพิเศษให้กับคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม ระหว่างวันที่ 8 – 12 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี

This will close in 10 seconds