การประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนผ่านกระบวนการคิดขั้นสูงและการสื่อสารเพื่อการเป็นพลเมืองโลกอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 27 – 29 เมษายน 2565 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท บางพลัด กรุงเทพฯ

วันที่ 27 เมษายน 2565 สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาโดยกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร (วนบ.) จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนผ่านกระบวนการคิดขั้นสูงและการสื่อสารเพื่อการเป็นพลเมืองโลกอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 27 – 29 เมษายน 2565 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท บางพลัด กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์การประชุมเพื่อจัดทำหลักสูตรและคู่มือการใช้หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการคิดขั้นสูงและการสื่อสารเพื่อการเป็นพลเมืองโลกอย่างยั่งยืน ให้ครูสามารถประยุกต์ใช้กิจกรรมไปสู่การจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในชั้นเรียนได้ การประชุมครั้งนี้มีคณะทำงานเข้าร่วมจัดทำหลักสูตร ได้แก่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ และคณะครู จำนวน 30 ท่าน  ทั้งนี้หลักสูตรที่ได้จากการประชุมจะนำไป ขยายผลสู่การอบรมศึกษานิเทศก์แกนนำ และครูแกนนำ ต่อไป

Message us