การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและขับเคลื่อนโครงการค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2565

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร

และขับเคลื่อนโครงการค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2565

ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2565 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นความร่วมมือของภาคีเครือข่าย

จำนวน 13 หน่วยงาน ประกอบด้วย

– มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

– องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

– กรมพัฒนาที่ดิน

– กรมส่งเสริมการเกษตร

– กรมป่าไม้

– กรมส่งเสริมสหกรณ์

– กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

– กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

– กรมหม่อนไหม

– สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร

– เครือเจริญโภคภัณฑ์

– บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น

และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จุดประสงค์หลักการประชุมในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันทบทวนและพัฒนาหลักสูตร รวมถึงบูรณาการการจัดการเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยวันที่ 30 มีนาคม 2565 ดร.อรนุช มั่งมีสุขศิริ
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดและได้มอบแนวทางในการต่อยอดขยายผลโครงการในระยะต่อไป

 

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณหญิงปราณี วรรธนะกุล กรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พร้อมคณะ ประชุมร่วมกัน โดยบรรยากาศในการประชุมนั้นอบอุ่นและเป็นกันเอง จากนั้นภาคีเครือข่าย 13 หน่วยงาน ได้นำเสนอแนวคิดและแนวทางในการดำเนินงานของตนเอง รวมถึงทำปฏิทินกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งเป็นประโยชน์ในการบูรณาการความร่วมมือให้เกิดความเข้มแข็งและมีความยั่งยืน

 

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมรับฟังบรรยายในหัวข้อ “การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ Active Learning” จากวิทยากรผู้มีความรู้ พร้อมทั้งได้ออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง ถือว่าเป็นกิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ ที่ต้องการให้การจัดกิจกรรมค่ายใช้กระบวนการเรียนรู้ Active Learning ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนั้นได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างมาก

 

และในวันสุดท้ายของการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฯ คณะทำงานมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจาก นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีปิด ทั้งยังได้กล่าวขอบคุณและส่งมอบกำลังใจจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ส่งถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ช่วยกันขับเคลื่อนสร้างการรับรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนได้รับรู้และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
เข้าใจคุณค่าและประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอยู่ร่วมกันระหว่างคน ป่าไม้และสัตว์ป่า การเกษตรและสหกรณ์
นอกจากนี้ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อไปอย่างต่อเนื่องและพัฒนาให้เด็กและเยาวชนช่วยกันเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ส่งเสริมให้เป็นคนดี คนเก่ง คนกล้าและจิตอาสาเพื่อสังคม

 

 

ติดตามข่าวสารโครงการค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร ได้ที่ เพจ : ค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร

 

 

Message us