งาน“มหาจุฬา สมัชชาวิถีพุทธ” ครั้งที่ 3

เมื่อวันจันทร์ ที่ 4 เมษายน 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เข้าร่วมจัดงาน“มหาจุฬา สมัชชาวิถีพุทธ” ครั้งที่ 3 ซึ่งได้จัดการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทางพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 5 (5th MCU Contest) และมีพิธีมอบโล่เกียรติคุณสำหรับนักเรียนและโรงเรียนที่ได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ จากทั่วประเทศ กว่า 300 โรงเรียน โดยมีพระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร ) เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวและเป็นผู้มอบโล่พระราชทาน โล่ประทาน สำหรับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทางพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 5 (5th MCU Contest) พร้อมด้วยนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เข้าร่วมในพิธีและมอบประกาศเกียรติคุณให้กับโรงเรียนที่ชนะการประกวดในระดับต่าง ๆ นอกจากนี้ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร ) กับ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน น้อมนำเอาหลักพุทธรรมเข้าไปบูรณาการกับหลักสูตรการเรียนการสอน และสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามเป้าหมายการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ในส่วนของการกิจกรรมการประกวดในปีนี้ สํานักงานพระสอนศีลธรรม และ สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. ร่วมกันดําเนินการคัดเลือก และประเมินโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
เพื่อยกย่องประกาศเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํารุ่นที่ 12 และโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 โดยมีโรงเรียนวิถีพุทธผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํารุ่นที่ 12 จํานวน 243 โรงเรียน และเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ 4 จํานวน 43 โรงเรียน ซึ่งเป็นแนวทางที่จะสามารถส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้บริหารโรงเรียน ภายใต้การบูรณาการหลักธรรมสู่การจัดการเรียนการสอนให้เกิดการพัฒนาเพิ่มขึ้นต่อไปได้ในอนาคต

Message us