การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Active Learning ที่ตอบสนองสมรรถนะตามบริบท “AL Hero : Learning Community”

 

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Active Learning ที่ตอบสนองสมรรถนะตามบริบท “AL Hero : Learning Community” ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม – 20 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ รัชดา กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงและบูรณาการด้าน Active Learning ใน สพฐ. และสร้างนวัตกรรม Active Learning ที่ตอบสนองบริบทและสมรรถนะของผู้เรียน ด้วยการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย (AL Innovation) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อรนุช มั่งมีสุขศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นประธานในพิธีเปิดและได้มอบแนวทาง พร้อมสร้างขวัญกำลังใจให้กับคณะทำงานเพื่อพัฒนาต่อยอดงานโครงการต่อไป

 

 

ทั้งนี้ ดร.อรนุช มั่งมีสุขศิริ ได้กล่าวถึง “กิจกรรม 12 สัปดาห์ พัฒนานวัตกรรม Active Learning” ที่ได้ดำเนินการเมื่อปี 2564 ที่ผ่านมา นับเป็นกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จึงควรจัดให้มีกิจกรรมเช่นนี้อีก

 

 

อ.ณัฐชยา เม็นไธสง ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน ได้กล่าวถึงการดำเนินงานในปี 2565 โดยเน้นการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Learning Community) ให้เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนนวัตกรรม Active Learning ที่หลากหลาย ใน Concept : AL Topia

 

ติดตามต่อได้ที่เพจ : OBEC Active Learning

 

 

Message us