การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ของ สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2565

           สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา โดยกลุ่มโครงการพิเศษ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ของ สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 1 เมษายน 2565 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ รัชดา กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จำนวน 12 แห่งทั่วประเทศ

           สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินโครงการพัฒนา  ศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสนับสนุนงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน 12 แห่ง ทั่วประเทศ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) นโยบายการจัดการศึกษาด้านการลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสการเข้ารับการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นพลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียน ครู และผู้บริหารภายในโรงเรียนกับชุมชน

โดยกิจกรรมภายในการอบรม มีกิจกรรมสำคัญได้แก่

  • การบรรยาย เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามเป้าหมายโลก 17 ข้อ สู่การบูรณาการ โครงการสำคัญของ สพฐ. โดย ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านวิชาการและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สพฐ.
  • การนำเสนอผลงานปฏิบัติงานของศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน 12 แห่ง ทั่วประเทศ
  • การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ฯ กับการบริการจัดการ โครงการอารยเกษตร  สืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย   “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” โดย อ.กิตยาภรณ์  ประยูรพรหม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
  • การจัดทำเกณฑ์การประเมินตนเอง ศูนย์โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  • การจัดทำแผนงานโครงการประกอบการเสนอขอสนับสนุนงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565

 

Message us