ขอเชิญ ICT Talent ภาครัฐ รุ่นที่ 2 เข้าเลือกโรงเรียนเครือข่ายในการดูแลของท่าน

****ขอเชิญ ICT Talent ภาครัฐ รุ่นที่ 2 เข้าเลือกโรงเรียนเครือข่ายในการดูแลของท่าน****
 
โดยท่านสามารถเข้าตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนเครือข่ายที่ท่านสามารถดูแลได้ และรายชื่อผู้ดูแลโรงเรียนเครือข่ายในปัจจุบันตามด้านล่างนี้

หากท่านสามารถเลือกโรงเรียนของท่านได้แล้ว ท่านสามารถลงข้อมูลโรงเรียนเครือข่ายของท่านโดยการค้นหารายชื่อท่านได้ที่ด้านล้างนี้ (ไม่ต้องพิมพ์คำนำหน้า)

ทั้งนี้ขอเรียนเพิ่มเติมว่า โรงเรียนแม่ข่าย คือ โรงเรียนที่มี ICT Talent ประจำอยู่แล้ว หรือเป็นโรงเรียนที่ตัวท่านเองทำงานอยู่ ซึ่งไม่มีความจำเป็นต้องเป็นเครือข่ายแต่อย่างใด และไม่สามารถเลือกเป็นโรงเรียนเครือข่ายได้
และโรงเรียนเครือข่าย คือโรงเรียนที่ท่านต้องดูแลควบคู่กับโรงเรียนแม่ข่าย (โรงเรียนที่ท่านประจำอยู่) ซึ่งห้ามเลือกซ้ำกับโรงเรียนที่มีสถานะเป็นแม่ข่ายโดยเด็ดขาด โดยขอให้ท่านเลือกโรงเรียนเครือข่าย ท่านละ 1 โรงเรียน และท่านต้องติดต่อประสานไปยังโรงเรียนเครือข่าย เพื่อรับการตอบรับในการเข้าสนับสนุนดูแลโรงเรียนเครือข่าย ในการอำนวยความสะดวกของการทำงานในอนาคต 

ทั้งนี้หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อได้ที่ เบอร์โทร 022885893 Line: @683ehwod หรือติดต่อที่แฟนเพจ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้โดยทันที

Message us