ประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2565

เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วม โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ขึ้น เพื่อส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียนให้มีการเรียนการสอน และกิจกรรมการจัดการขยะที่ต้นทาง

การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ
– ศึกษาเอกสารรายละเอียดโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2565 (เกณฑ์การตัดสิน, รูปแบบเล่มผลงานโรงเรียนปลอดขยะ, สื่อในโครงการ) ได้ทางเว็บไซต์ www.deqp.go.th และเพจ Facebook : โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School
– จัดทำเล่มผลงานโรงเรียนปลอดขยะเพื่อพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนผ่านเข้ารอบที่ 1
– จัดส่งที่ กลุ่มสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ ชั้น 2 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 49 พระราม 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (ส่งเล่มผลงาน = การสมัครสมบูรณ์)
– สมัครวันนี้ ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 (ยึดตามวันที่ประทับตราส่งเอกสาร)
– ติดตามประกาศรายชื่อผู้สมัครสมบูรณ์ได้ที่ เพจ Facebook : โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School
– รอพิจารณาผลการคัดเลือกโรงเรียนผ่านเข้ารอบที่ 1
ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ โทรศัพท์ : 0 2298 5608, 0 2278 8400-9 ต่อ 1293 และ 1298
เพจ Facebook : โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School เพื่อรับข้อมูลข่าวสารตอบข้อสงสัย

Message us