การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนดำเนินงาน Webinar การเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต

การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนดำเนินงาน Webinar การเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต ผ่านระบบออนไลน์

 

 

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา และ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนดำเนินงาน Webinar การเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต ในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 8.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่ายนั้น ทั้งนี้ รองเลขาธิการ กพฐ. ได้ให้ข้อคิดและเล็งเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ โดยการนำสื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ผ่านการอบรมเป็นเวลา 12 เดือนด้วย Webinar การเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต พร้อมทั้งได้ขอบคุณคณะทำงานและผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้

ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้รายงานถึงจุดประสงค์ในการประชุมวันนี้ว่า เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน Webinar การเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงาน โดยการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 186 คน ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ และครู ที่มีความเกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอนด้านประวัติศาสตร์

 

 

นอกจากนั้น ได้มีหน่วยงานเครือข่ายภายนอก เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการดำเนินงานกิจกรรมข้างต้นด้วยกัน 5 หน่วยงาน ได้แก่ ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้มิวเซียมสยาม โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ซึ่งจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จและเกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน ในด้านการสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ ด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน ด้านวิทยากรที่มีความสามารถ จึงนับได้ว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นและพลังในการก้าวต่อไปของวิทยากรแกนนำอบรม 12 เดือน Webinar การเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต

 

Message us