นักเรียนทุนในโครงการเปิดโลกเยาวชนไทยก้าวไกลสู่นานาชาติ (The C21 Scholarship OBEC) เดินทางไปศึกษาต่อ ณ CATS Canterbury School, Canterbury, UK

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา นำโดย ดร.ฐาปณัฐ อุดมศรี รองผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ และนางสาวอัญญรัตน์ ขาวทอง นักวิชาการศึกษา ส่งนักเรียนทุนในโครงการเปิดโลกเยาวชนไทยก้าวไกลสู่นานาชาติ (The C21 Scholarship OBEC) ได้แก่ นางสาวปฐมา บุญสิน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา และ นายภูมิพัฒน์ นวลน้อย โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เพื่อไปศึกษาต่อ ณ CATS Canterbury School, Canterbury, UK โดยหลังจากนี้ยังมีนักเรียนทุนอีก 7 คน ที่เตรียมตัวเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ประเทศอังกฤษในต้นปีหน้า

Message us