การประชุมเตรียมความพร้อมผู้รับผิดชอบและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น.   ดร. อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมเตรียมความพร้อมผู้รับผิดชอบและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมอบนโยบายในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม ให้แก่ ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 245 คน   นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมประชุมยังได้รับฟังบรรยายพิเศษจาก ดร.ภูธร  จันทะหงษ์  ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ในหัวข้อ ความเป็นมาและหลักการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. รวมถึงรับฟังการบรรยาย แนวทางการขับเคลื่อนโครงการและรายละเอียดการดำเนินกิจกรรมจากวิทยากรอีก 2 ท่าน คือ ดร.จักรพงษ์  วงค์อ้าย รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา และ ดร.ฐาปณัฐ  อุดมศรี  รองผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้  ทั้งนี้ การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2565 นับเป็นจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการพัฒนานักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในปีนี้อีกด้วย

Message us