การประชุมชี้แจงการใช้คู่มือเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน รร.สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
จัดทำคู่มือเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น เพื่อเผยแพรให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 245 แห่ง

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
1. ใช้เป็นแนวทางพัฒนาโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ใช้เป็นหลักเทียบเคียง สำหรับส่งเสริม กำกับติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจากทุกภาคส่วนเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมีองค์ประกอบหลัก 5 ด้าน ได้แก่

ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมศึกษา

ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

ด้านการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายสิ่งแวดล้อมศึกษา และ

ด้านผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน

ประกอบด้วย 13 มาตรฐาน และ 31 ตัวชี้วัดโดยมีเป้าหมายสูงสุดในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมศึกษาสู่ความยั่งยืน ที่เกิดจากผู้บริหาร ครู นักเรียน บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความตระหนัก เห็นคุณค่าในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีวิถีการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน เป็นโรงเรียน ชุมชนท้องถิ่น สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการจัดทำคู่มือเล่มนี้ เป็นการทำงานจากการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร ครู และผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา นอกจากนี้ เพื่อให้คู่มือเล่มนี้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง จึงได้นำไปทดลองใช้ในระดับภูมิภาคใน 6 ภูมิภาค จำนวน 2 ครั้งทั้งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกขนาด และนำผลมาวิเคราะห์และปรับปรุงพัฒนาเกณฑ์ฯ ให้เหมาะสมและนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโรงเรียน โดยมีเป้าหมายสูงสุดของเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การพัฒนานักเรียนให้เติบโตขึ้นเป็น "พลเมือง" ที่ใช้ชีวิตอย่าง "พอเพียง" เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ "ยั่งยืน"

โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดจัดประชุมชี้แจงการใช้คู่มือเกณฑ์การประเมินมาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 22-23 และ 24 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ โดยสามารถติดตามรับชมได้ทาง Facebook กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

Message us