นักเรียนทุนในโครงการเปิดโลกเยาวชนไทยก้าวไกลสู่นานาชาติ เข้าพบและ รับโอวาทจาก เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.อัมพร พินะสา ก่อนเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ประเทศอังกฤษ และ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564  เวลา 15.00 น. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.อัมพร พินะสา เปิดโอกาสให้นักเรียนทุนในโครงการเปิดโลกเยาวชนไทยก้าวไกลสู่นานาชาติ เข้าพบและรับโอวาท ก่อนเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ประเทศอังกฤษ และ ประเทศสหรัฐอเมริกา ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

โครงการเปิดโลกเยาวชนไทยก้าวไกลสู่นานาชาติ (THE C21 SCHOLARSHIP (OBEC)) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและต่อยอดนักเรียนระดับมัธยมปลายในสังกัด สพฐ. ที่มีความเป็นเลิศในด้านความรู้ ทักษะ และสมรรถนะเฉพาะด้าน ให้ได้รับทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ รวมทั้งนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปโดยมีภาคเอกชน คือ CATS Global School เป็นผู้สนับสนุนทุนการศึกษา

ในการนี้ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) ได้ดำเนินการเปิดรับสมัคร สอบคัดเลือก และสัมภาษณ์นักเรียนอย่างเข้มข้น จากนักเรียน 196 คน จนได้นักเรียนที่ผ่านการพิจารณารับทุน จำนวน 18 คน โดยนักเรียนทุนรุ่นที่ 1 ที่มีกำหนดการเดินทางไปศึกษาต่อในปี 2564 จำนวน 5 คน ดังนี้

1. นางสาวปวริศา สายหยุด โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์) กรุงเทพมหานคร เดินทางไปศึกษา ณ CATS Canterbury, UK
2. นางสาวปฐมา บุญสิน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร เดินทางไปศึกษา ณ CATS Canterbury, UK
3. นายภูมิพัฒน์ นวลน้อย โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร เดินทางไปศึกษา ณ Cambridge School Of Visual & Performing Arts, UK
4. นางสาวณิชาภา ก้องวิเศษกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เดินทางไปศึกษา ณ CATS Boston, USA
5. นางสาวศฤขณัญญา กันตนฤมิตรกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร เดินทางไปศึกษา ณ CATS Boston, USA

โดยภายหลังที่ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักเรียนและคณะเดินทางเป็นที่เรียบร้อย โครงการเปิดโลกเยาวชนไทยก้าวไกลสู่นานาชาติ (THE C21 SCHOLARSHIP (OBEC)) ยังได้รับความร่วมมือจากบริษัท At Gense ซึ่งเป็นบริษัท Medical Solution นำรถตรวจนิรภัยมาอำนวยความสะดวกในการตรวจโควิดฟรีให้แก่นักเรียนและคณะเดินทางรวมถึงบุคลากรของ สพฐ. จำนวนกว่า 20 คนอีกด้วย

Message us