โครงการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนและครูผู้สอน กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพและคุณธรรมจริยธรรมครูผู้สอน ภายใต้หลักสูตร การสอนเพื่อพัฒนากระบวนการอ่าน คิดวิเคราะห์เชื่อมโยง ของนักเรียน

ในวันที่ 6 เมษายน 2564
กลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ร่วมกับธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ ดำเนินการโครงการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพและคุณธรรมจริยธรรมครูผู้สอน ภายใต้หลักสูตร การสอนเพื่อพัฒนากระบวนการอ่าน คิดวิเคราะห์เขื่อมโยง ของนักเรียน รหัสหลักสูตร 63001 รุ่นที่ 1 ประจำปี 2564 ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีคุณสมจิตร ทองจุ้น ผู้อำนวยการธนาคารออมสินสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นเป็นประธานในพิธีเปิด และนายวินัยสิทธิ ไวทยาภรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะทำงานจากธนาคารออมสิน และ สพฐ. เข้าร่วมดำเนินโครงการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาทักษะครูผู้สอนในเรื่องการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการอ่าน คิดวิเคราะห์เชื่อมโยง ในรูปแบบactive learning สู่การนำไปใช้จริงในห้องเรียน
ทั้งนี้ การจัดกิจกรรม รุ่นที่ 1 มีครูผู้สอนจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จากจังหวัดต่าง ๆ ในภาคใต้และทั่วประเทศ รวม 86 คน

 

 

 

 

Message us