การประชุมปฏิบัติการจัดทำร่างแบบประเมินและคู่มือสำหรับผู้ประเมิน โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) ระหว่างวันที่ 6- 8 เมษายน 2564

วันที่ 6-8 เมษายน 2564 สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) ได้มอบหมายให้กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร นำโดย ดร.มัลลวีร์ รอสโฟล และทีมงาน ดำเนินการจัดการประชุมปฏิบัติการจัดทำร่างแบบประเมินและคู่มือสำหรับผู้ประเมิน โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) ระหว่างวันที่ 6- 8 เมษายน 2564 ณ โรงแรมบางกอกชฎา จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรฐานการประเมินและออกแบบเครื่องมือสำหรับการลงพื้นที่เพื่อประเมินโรงเรียน รวมถึงจัดทำคู่มือการประเมินให้สอดคลัองกับบริบทของโรงเรียนในแต่ละพื้นที่ ซึ่งได้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 40 คน ประกอบไปด้วย ผู้บริหารการศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณาจารย์จากคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้แทนจากและตัวแทนจากภาคเอกชน ทั้งนี้การประชุมดังกล่าว ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ได้มอบหมายให้ ดร.อรนุช  มั่งมีสุขศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นประธานในการประชุมแทน

Message us