แนวทางการดำเนินงานด้านสารบรรณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban)

วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ดร.อโณทัย  ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายให้ข้าราชการและบุคลากร สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการภายในสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นองค์กรราชการ 4.0


Message us