การบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ภาคเหนือ)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๕ ภูมิภาค ระหว่างวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ การประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นที่ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ นิติกร ผู้รับผิดชอบโครงการฯ คณะทำงานจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง บุคลากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ระดับภาคและระดับจังหวัด และโรงเรียนที่ดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี เป็นต้น

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และบรรยายพิเศษ เรื่อง ปัญหาการทุจริตในวงการศึกษาไทย เช่น ปัญหาการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาการทุจริตอาหารกลางวัน นอกจากนี้ยังได้ยกตัวอย่าง ยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติในด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ ความมั่งคงด้านอาหาร ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาจากมลพิษทางอากาศภาวะฝุ่น PM ๒.๕ ปัญหาการแพร่ระบาดจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา – ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ที่มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันและปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในด้านต่างๆ การป้องกัน ป้องปราม และปราบปราม ส่วนใหญ่เป็นหลักการป้องปราม มากกว่าปราบปราม เป็นต้น

ดร. ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้แนวคิดและแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการแก่ผู้รับผิดชอบ สร้างความเข้าใจให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ดร. จักรพงษ์ วงค์อ้าย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และความสอดคล้องของกิจกรรมโครงการที่รับผิดชอบ

การประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรที่มาถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ การดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต จากหลายหน่วยงาน เช่น สำนักงาน ป.ป.ช. ศึกษานิเทศก์ วิทยากรจากส่วนกลาง (สพฐ.) และ วิทยากรจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการบริษัทสร้างการดี จากโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ นำเสนอนิทรรศการและออกบูธผลิตภัณฑ์

Message us