ส่งมอบโต๊ะภายใต้โครงการ “กล่องนมรักษ์โลก”

วันที่ 18 มีนาคม 2564  ดร.ธัญนันท์  แก้วเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพิเศษ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  และคณะ ได้ร่วมส่งมอบโต๊ะภายใต้โครงการ "กล่องนมรักษ์โลก"  ซึ่งได้แปรรูปมาจากกล่องนมใช้แล้ว ให้กับโรงเรียนบางพลีใหญ่ใน  จ.สมุทรปราการ และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 จ.ปทุมธานี

โต๊ะอาหารเป็นโต๊ะที่แปรรูปมาจากกล่องนมใช้แล้ว  โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นผลการดำเนินงานของ โครงการกล่องนมรักษ์โลก โดยผลิตภัณฑ์ไมโล บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ร่วมกับบริษัท เต้ดตร้า แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม (TIPMSE) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมจัดการกล่องยูเอชทีใช้แล้วในโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่นักเรียนและครูเพื่อให้เกิดการจัดการกล่องยุเอชทีใช้แล้ว ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง (Closed Loop Packaging) ภายใต้โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน "กล่องนมรักษ์โลก"  มีกิจกรรมเก็บกล่องยูเอชทีและการแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์ในโรงเรียน เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลและแปรรูปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ โต๊ะทานข้าวในโรงอาหาร โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน เป็นต้น ทั้งนี้โครงการเตรียมขยายผลสู่ 60 โรงเรียนในปี 2564 ต่อไป

 

 

 

 

Message us