สนก.ร่วมสรุปผลในการประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ผลและลงพื้นที่เก็บข้อมูลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการศึกษาภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี (โรงเรียนประชารัฐ)

วันที่ 17 มีนาคม 2564 ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางอรนุช มั่งมีสุขศิริ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ และ นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานการประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ผลและลงพื้นที่เก็บข้อมูลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี (โรงเรียนประชารัฐ) ระหว่างวันที่ 16 – 19 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมศรีวิลัย สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โดยมีนางมัลวีร์ รอชโฟล ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (วนบ.) หัวหน้าคณะทำงานวิจัย และคณะ ได้นำเสนอสรุปผลการสังเคราะห์ข้อมูลด้านการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนประชารัฐจากการลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลตามสภาพจริง และประเด็นที่ศึกษาเพื่อนำมาปรับหลักสูตรฯ โดยคณะท่านได้เติมเต็มประเด็นพร้อมข้อเสนอแนะเพื่อให้คณะวิจัยได้นำไปพัฒนาร่างหลักสูตรให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น โดยผลการประชุมครั้งนี้ได้รับข้อสรุปเป็นไปด้วยดี

Message us