การประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ผลและลงพื้นที่เก็บข้อมูลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการศึกษาภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี (โรงเรียนประชารัฐ)

วันที่ 17 มีนาคม 2564 สำนักพัฒนานวัตกรรม โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร (วนบ.) ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย จัดประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ผลและลงพื้นที่เก็บข้อมูลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี (โรงเรียนประชารัฐ) ระหว่างวันที่ 16 – 19 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมศรีวิลัย สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย มีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. ศึกษาสภาพปัจุบันของสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนประชารัฐ
  2. พัฒนาหลักสูตรพัฒนาสมถรรนะของผู้บริหารโรงเรียน
  3. พัฒนาแพลตฟอร์มเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพในลักษณะต่างๆ

โดยได้รับเกียรติจากนายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิด และนางอรนุช มั่งมีสุขศิริ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เข้าร่วมคณะทำงานและติดตามการประชุมดังกล่าว มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครู จำนวน 50 คน ได้ร่วมสะท้อนความคิดถึงร่างหลักสูตรฯ และนำเสนอข้อมูลการถอดประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา 3 โรงเรียน โรงเรียนประถมศึกษา 4 โรงเรียน และคณะวิจัยมีการซักถามเพิ่มเติมประเด็น และสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อเตรียมการลงพื้นที่ศึกษาข้อมูล ณ โรงเรียนประชารัฐ ต่อไป

Message us