การประชุมชี้แจงการดำเนินงานและทิศทางของ “โครงการคอนเน็กซ์อีดี” สำหรับคณะทำงานโครงการคอนเน็กซ์อีดี ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมาย นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการดำเนินงานและทิศทางของ “โครงการคอนเน็กซ์อีดี” สำหรับคณะทำงานโครงการคอนเน็กซ์อีดี ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ Conference พร้อมทั้งผู้แทนจากภาคเอกชน นำโดย นางสาวกรกช นาวานุเคราะห์ จากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และคณะ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. ชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงาน และบทบาทหน้าที่ของคณะทำงานโครงการคอนเน็กซ์อีดี ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการกำกับ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียน ภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี ตลอดจนการสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับผู้นำ (School Partner) หรือคณะทำงานจากภาคเอกชน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

Message us