โครงการนำร่องศึกษาดูงานสถานีโทรมาตรอัตโนมัติฯ และการบริหารจัดการน้ำชุมชนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 12 มกราคม 2564  เวลา 14.00 – 15.00 น. ดร.อโณทัย  ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา และ ดร.ธัญนันท์ แก้วเกิด และบุคลากร กลุ่ม คพศ. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินโครงการนำร่องศึกษาดูงานสถานีโทรมาตรอัตโนมัติฯ และการบริหารจัดการน้ำชุมชนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบออนไลน์ มีวาระในการพิจารณาปรับแผนการดำเนินงานและรูปแบบการดำเนินโครงการฯ เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19  โดยจัดกิจกรรมศึกษาเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ พื้นที่ศึกษาได้แก่

  • ภาคเหนือ ชุมชนเครือข่ายลุ่มน้ำแม่ละอุป อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชุมชนป่าภูถ้ำ – ภูกระแต อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
  • ภาคใต้ เครือข่ายอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมินิเวศลุ่มน้ำคลองยัน จ.สุราษฏร์ธานี

การพิจารณาเยาวชนเข้าร่วมโครงการ :
1. เยาวชนอายุระหว่าง 12-25 ปี
2. เป็นเยาวชนในพื้นที่ ระดับอ าเภอ โดยจัดกิจกรรมกลุ่มขนาดเล็กไม่เกิน 20 คน
3. เยาวชนที่มีความถนัดหรือสนใจด้านสังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและนวัตกรรม หรืออื่นๆ
4. มีประสบการณ์ในการท างานเพื่อสังคม มีจิตอาสา (ได้รับการรับรอง)
5. มีความสนใจ เรียนรู้ พัฒนา เพื่อเป็นเครือข่ายเยาวชนเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)

 

 

Message us