การประชุมปฏิบัติการจัดทำเอกสารรายงานการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแนวทางการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
นำโดย นางสาวดุจดาว  ทิพย์มาตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา และคณะ ได้ดำเนินการจัดประชุมปฏิบัติการจัดทำเอกสารรายงานการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแนวทางการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมือง
รุ่นใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 21 – 24 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา) ซึ่งได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง จุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกิจกรรมการประชุมประกอบด้วยการนำเสนอรายงานการดำเนินงานโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 1 และการวางกรอบแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 2 : โรงเรียนคุณภาพประจำชุมชน พร้อมทั้งมีการเติมเต็มกระบวนการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้และทักษะการชี้แนะ Coaching and Mentoring  โดยท่าน รศ.ดร.สิริพันธุ์  สุวรรณมรรคา ข้าราชการบำนาญ (ผอ.ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้และวิชาชีพครู จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) และมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลัง โดยใช้กระบวนการ Lesson Study ของโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น โดย  นางสาวพรพิมล ทักษะวรบุตร  ข้าราชการบำนาญ (ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต ๑) การจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน โดย  นางบรรเจอดพร  สู่แสนสุข รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมือง และนวัตกร โดย นางสาวสมพร  สามทองกล่ำ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา และมีการแบ่งกลุ่มปฏิบัติการเผยแพร่การดำเนินงานโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ บนเว็บไซต์โครงการ www.slcobec.net โดย นายพิทักษ์เกียรติ บรรเทา  ผอ.รร.อุดมพัฒนศึกษา สพม. เขต 22 นอกจากนี้ในวันสุดท้ายของการประชุมได้รับเกียรติจากท่านเบญจลักษณ์  น้ำฟ้า ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปโรงเรียนผ่านนวัตกรรมการพัฒนาโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ และให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ ให้ประสบควมสำเร็จในการดำเนิน

Message us