โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ร่วมออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ในงานวันพ่อแห่งชาติ

โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา สพม.เขต 9 จ.นครปฐม และโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี สพม.เขต 10 จ.เพชรบุรี ร่วมออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ในงานวันพ่อแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 1-6 ธันวาคม 2563 ณ มิวเซียมสยาม ถ.สนามไชย กรุงเทพมหานคร

Message us