การอบรมผลิตสื่อเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง  ( Augmented Reality : AR ) สำหรับครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์สำหรับใช้ประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับนักเรียน ในวันที่ 17  พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม

ดร.อรนุช  มั่งมีสุขศิริ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นประธานพิธีเปิด จัดอบรมการผลิตสื่อเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง  ( Augmented Reality : AR ) สำหรับครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์สำหรับใช้ประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับนักเรียน ระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม ซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน สำนักนวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีวัตถุประสงค์ ให้ครูมีความรู้ สามารถ สร้างสื่อและประยุกต์ใช้สื่อในการจัดการสอนประวัติศาสตร์

การอบรมแบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 2 เป็นครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษา ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ประกอบด้วย  ผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์  จำนวน  35 คน จาก 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นครพนม นราธิวาส พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ปรากฏอยู่บนธนบัตรไทย ได้แก่  สพม. เขต 1  สพม. เขต 2  สพม. เขต 3   สพม. เขต 9   สพม.เขต 10   สพม.เขต 15   สพม.เขต 22   เขตละ 4 โรงเรียน  จังหวัดที่สนใจ คือ  สพป.ลำปาง เขต 2  สพป.ขอนแก่น เขต 3  และ สพป.แพร่  เขต 1  และบุคลากรของส่วนกลาง ได้แก่ สำนักทดสอบทางการศึกษาและสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา  รวมทั้งสิ้น  จำนวน 50 คน ซึ่งครูที่ผ่านการอบรมจะนำความรู้ไปใช้ และพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนด้วยสื่อภาพเสมือนจริงนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป

 

 

Message us