การอบรมผลิตสื่อเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง  ( Augmented Reality : AR ) สำหรับครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์สำหรับใช้ประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับนักเรียน ในวันที่ 16  พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม

ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา รักษาการที่ปรึกษาที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรและพิธีปิด จัดอบรมการผลิตสื่อเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง  ( Augmented Reality : AR ) สำหรับครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์สำหรับใช้ประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับนักเรียน ระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม ซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน สำนักนวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีวัตถุประสงค์ ให้ครูมีความรู้ สามารถ สร้างสื่อและประยุกต์ใช้สื่อในการจัดการสอนประวัติศาสตร์

การอบรมแบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 เป็นครูผู้สอนในระดับประถมศึกษาในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563ประกอบด้วย  ผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์  จำนวน  35 คน จาก 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นครพนม นราธิวาส พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ปรากฏอยู่บนธนบัตรไทย ได้แก่ สพป.กทม.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2  สพป.นครปฐม เขต 1 และ เขต 2   สพป. เพชรบุรี เขต 1 และเขต 2  สพป.นครพนม เขต 1 และ เขต 2  สพป.นราธิวาส เขต 1  เขต 2  และเขต 3  และบุคลากรของส่วนกลาง ได้แก่ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สำนักติดตามและประเมินผลการศึกษา ขั้นพื้นฐาน และสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา รวมทั้งสิ้น  จำนวน 50 คน ซึ่งครูที่ผ่านการอบรมจะนำความรู้ไปใช้ และพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนด้วยสื่อภาพเสมือนจริงนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป

 

 

Message us