การประชุมคณะทำงานโครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E๕)และโครงการสานอนาคตการศึกษา (CONNEXT ED) ครั้งที่ 2

การประชุมคณะทำงานโครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E๕) และโครงการสานอนาคตการศึกษา (CONNEXT ED) ครั้งที่2 เป็นการประชุมร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน มีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนการดำเนินงานและกิจกรรมที่จะดำเนินการโครงการคอนเน็กซ์อีดีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีนายณัฐฏพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ
โดยสาระการประชุมจะเป็นหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาตาม 5 ยุทธศาสตร์ ภายใต้มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์ อีดีและพิจารณาข้อเสนอแนะจากภาคเอกชน ในการสนับสนุนการสร้าง Value Chain ในหลักสูตรฐานสมรรถนะ(Competency-based) จากกรณีการถอดบทเรียนจากโครงการ Connext ED และ Partnership School

Message us