เทคโนโลยีกับงานการศึกษา (การบริหารสถานศึกษาในยุคประเทศไทย 4.0)

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัฒกรรมการจัดการศึกษา
รักษาการที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ได้บรรยายหัวข้อ เรื่อง เทคโนโลยีกับงานการศึกษา (การบริหารสถานศึกษาในยุคประเทศไทย 4.0)
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 6 ซึ่งร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้า และได้ให้แนวความคิด และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างการบรรยาย    อาทิ เช่น นโยบายจากท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ การควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก การทำโรงเรียนให้มีคุณภาพ การใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน มาตรการลดภาระงานครู เป็นต้น

จากข้อมูลดังกล่าว จะเป็นประโยชน์กับการนำไปใช้ในการบริหารสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาต่อไปประสบการณ์ ระหว่างการบรรยาย อาทิ เช่น นโยบาย การควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก การทำโรงเรียนให้มีคุณภาพ การใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน มาตรการลดภาระงานครู และ ฯลฯ ซึ่งผู้เข้ารับฟังการบรรยายให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในการบรรยายเป็นอย่างดี ทั้งนี้ จากข้อมูลดังกล่าว จะเป็นประโยชน์กับการนำไปใช้ในการบริหารสำหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษา สู่ครูผู้สอน และผู้เรียน ต่อไป

Message us