ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community)เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา นำโดย นางสาวดุจดาว ทิพย์มาตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา นางสาวกัญญาพร  ไทรชมภู นักวิชาการศึกษา นางสาวสุวรรณา กลิ่นนาค นักวิชาการศึกษา และนางสาวสุนิศา หวังพระธรรม นักวิชาการศึกษา ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ ณ โรงเรียนวัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์) และโรงเรียนวัดหัวกระสังข์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ซึ่งในการลงพื้นที่ครั้งนี้ทำให้ทางคณะได้เห็นถึงรูปแบบการดำเนินงานและกระบวนการดำเนินงานของโรงเรียนนำร่องโครงการ SLC ผ่านกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย เห็นถึงภาพความร่วมมือของโรงเรียนและชุมชนในการดำเนินงานโครงการเพื่อมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นผู้มีสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นภาพความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นในการดำเนินงานโครงการการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ ทั้งนี้ทางคณะที่ลงพื้นที่ติดตามได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เเละเติมเต็มในส่วนที่ยังขาดหายไปของกระบวนการดำเนินงานโครงการ SLC ให้กับโรงเรียนนำร่องในโครงการทั้งสอง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการดำเนินงานโครงการการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ ในปีงบประมาณ 2564 ที่มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลทำให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีสมรรถนะความเป็นพลเมืองรุ่นใหม่ที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

 

Message us