การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.30 น. ดร.จักรพงษ์ วงค์อ้าย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีคณะทำงานเข้าร่วมประชุม และรับฟังนโยบายผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ณ ห้องประชุมทวีศักดิ์ เสนาณรงค์ อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการยกระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพต่อไป

Message us