สนก. ปิดเล่มงานวิจัยการบริหารโรงเรียนประชารัฐที่ประสบความสำเร็จ สู่แนวทางการพัฒนาโรงเรียนประชารัฐต่อไป

เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร (วนบ.) สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. นำโดย ดร.มัลลวีร์ รอชโฟล ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร และคณะ ได้จัดการประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการกิจเอกสารงานวิจัยการบริหารโรงเรียนประชารัฐที่ประสบความสำเร็จ ระหว่างวันที่ 30 กันยายน ถึง 2 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรณาธิการกิจเอกสารงานวิจัย จำนวน 2 เล่ม คือ
1) เอกสารผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ รุ่น 1 และ
2) เอกสารการถอดบทเรียนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อสรุปผลงานตามกรอบงานวิจัยโครงการโรงเรียนประชารัฐ ในการศึกษากระบวนการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ และเพื่อเสนอแนวทาง  ในการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่ประสบความสำเร็จ เผยแพร่ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติ์จากนางอรนุช มั่งมีสุขศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เป็นประธานคณะทำงาน

Message us