การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาตัวชี้วัดคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามแนวทางโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

วันที่ 16 กันยายน 2563 กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาตัวชี้วัดคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามแนวทางโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระหว่างวันที่ 16 – 18 กันยายน 2563 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวชั่น กรุงเทพมหานคร โดย ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการจัดการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ประจำภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รศ.ดร.ณัฏฐภรณ์ หลาวทองดร.สุรศักดิ์ เก้าเอี้ยน) และอาจารย์ประจำวิทยาลัยครูสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต
(ผศ.ดร.ประทุมทอง ไตรรัตน์ ดร.นิภาพร เฉลิมนิรันดร) มาเป็นวิทยากรในการอบรมเพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้

Message us